来自中文百科专业版
跳转至: 导航搜索
自然银

 汉语拼音:yin;英语:silver),化学元素,元素符号Ag,原子序数47,原子量107.868,2,属周期系IB族(或铜族)。银的元素符号Ag来自拉丁文argentum,意思是“发光的”或“白色的”。

 银是较早使用的金属之一。公元前3400年,埃及人已使用银制品;《圣经》中曾多次提到银。中国古代的琥珀金实际是银金合金(内含银、金、汞、铜、铂);在春秋时期(前8~前5世纪)已有“错金银”工艺;《山海经》列举出“银之山”十处。

 存在 银广泛分布于自然界,在地壳中含量约为1×10–5%,在海水中含量约为1×10–6%。银的存在形式有自然银、银化合物矿,以及存在于其他有色金属矿中的伴生元素。已知的银矿石约有60种,具有经济意义的主要有辉银矿(Ag2S)、角银矿(AgCl)、淡红银矿(Ag3AsS3)、硫锑铜银矿(Ag16Sb2S11)、浓红银矿(Ag3SbS3)、脆银矿(Ag5SbS4)、银黝铜矿碲化物矿。银通常伴生在矿中。天然银中有两种稳定同位素,为银–107和银–109,还有56种放射性同位素和异构体。世界上主要的产银国有墨西哥秘鲁美国加拿大波兰智利澳大利亚

 物理性质 纯银为白色金属,有光泽,密度10.5克/厘米3(20℃),熔点961.78℃,沸点2,162℃,是面心立方晶体。银比金略硬,延展性和柔韧性是除外所有金属中最好的。纯银具有最高的导电性、导热性和最低的接触电阻,20℃时的电阻率为1.63微欧·厘米;0~100℃时的热导率为425瓦/(米·开)。银有很强的反光能力,对可见光的反射能力是所有金属中最强的,对长波红外线的反射能力仅次于金,经抛光后,能反射95%的可见光。银在汞和低熔点的金属如钠、钾及它们的混合物中能很好地溶解。银可以与多种金属如铝、铜、金、锌、镉等形成各种用途的合金。

 化学性质 银原子的电子组态为(Kr)4d105s1,由于最外层s电子和次外层d电子的能量相差不大,可以失去内层电子形成+1、+2、+3、+4和+5五种氧化态,常见氧化态为+1。银是不活泼金属,一般与氧不起作用。熔融态的银能吸收较多的氧,1份银吸收20份氧(体积比),冷却后仍保留0.75份。在纯净的空气和水中银能稳定存在,但与臭氧硫化氢或含硫的空气接触会失去光泽。臭氧在约240℃时能直接与银反应,生成过氧化银。硫化氢或硫能与银反应生成Ag2S,使银的表面变黑。在常温下,卤素能逐渐与银化合。红热的银与氯化氢气体反应可生成氯化银和氢气。银在稀盐酸、稀硫酸或强碱中稳定,但能与稀硝酸和热的浓硫酸反应:

  Ag+2HNO3→AgNO3+NO2+H2O

  2Ag+2H2SO4(浓)→Ag2SO4+SO2+2H2O

 在有氧气过氧化氢存在时,银易与碱金属氰化物氰化钠NaCN反应,形成银氰配离子,如: 

  4Ag+8NaCN+O2+2H2O→4Na[Ag(CN)2]+4NaOH

 这是氰化法从矿石中提取银的基本原理。

 化合物 银的化合物有含氧酸银卤化银叠氮化银氧化银硫化银等。在银的五种氧化态中,仅有一价银的化合物在水溶液中稳定存在。硝酸银AgNO3是最重要的可溶性银盐。硫酸银Ag2SO4由金属银与热硫酸反应得到,或者把硝酸银用浓硫酸酸化,然后使硝酸挥发,得到硫酸银。其他含氧酸银,如:AgCO3、AgCrO4、AgMnO4、AgPO4、AgClO4等可由硝酸银或者硫酸银与相应的可溶性盐制备。卤化银包括氟化银AgF、氯化银AgCl、溴化银AgBr和碘化银AgI,后三者都不溶于水,仅氟化银可溶,氟化银由碱性银盐,如氧化银或碳酸银与氟化氢反应制得,紫外线或者电解能使氟化银分解成低氟化银。叠氮化银AgN3为白色粉末,不溶于水。氧化银Ag2O为黑褐色粉末,几乎不溶于水。硫化银Ag2S为黑色固体,是银盐中最难溶于水的。

 二价银的化合物很少,如Ag(dipy)22+(dipy为邻联吡啶)、AgF2。银的三价化合物极少,如KAgF4和CsAgF4。所说的AgO,实际是AgAgO2,为+1与+3混合价。银的四价和五价化合物只有少数能稳定存在,它们的化学性质还不十分清楚。

 一价银能形成许多稳定的配合物。银盐中加入过量氨水形成银氨配离子[Ag(NH3)2]+和[Ag(NH3)3]+;银盐中加入过量氰化物得到银氰配离子[Ag(CN)2]-、[Ag(CN)3]2-和[Ag(CN)4]3-;在过量的卤化物存在时,卤化银能形成可溶性离子[AgX2]-和[AgX3]2-;除了硫化银外,其他的银化合物都可溶解在硫代硫酸盐中形成稳定的银配合物[Ag(S2O3)]3-和[Ag(S2O3)]-,可应用于照相技术中。银(Ⅰ)可以与含有P、Se和As配原子的配体形成各种配合物。一价银还可与烯烃及许多芳香族化合物形成配合物。银灵活的配位能力使银能自组装成特殊功能的结构如:双螺旋结构。银的簇合物已经被制备出来,如:Au22Ag24Cl(PPH3)10

 制法 工业上用氰化物浸取法从自然银和银化合物矿中提取银。自然银在用氰化钠浸取时,须鼓入空气,才能形成银氰配离子: 

  4Ag+8NaCN+O2+2H2O→4Na[Ag(CN)2]+4NaOH

 硫化物矿和氯化物矿用氰化钠浸取时,可直接得到银氰配离子:

  Ag2S+4NaCN→2Na[Ag(CN)2]+Na2S

  AgCl+2NaCN→Na[Ag(CN)2]+NaCl

 在20世纪80年代以前主要是用活泼金属,如锌、镁或铝还原银氰配离子,使银沉淀出来,现在采用让溶液通过活性炭来吸附银,然后用热的苛性碱溶液使其从活性炭上解吸,再用电解法提取,使它们沉积在阴极的方法。存在于铜矿和铅矿中的银,在铜或铅电解精炼时留在阳极泥中,经过化学法和电解法精炼制得纯银。从含银废料如感光材料、镀银器件中提取银,可采用熔炼、置换等方法将其回收。

 应用 金属银用于乙烯反应的催化剂;利用银的高导电性可以制造各种电子设备。银的合金被广泛使用,银铜合金可制作货币;银金合金除用于制作货币,还可制成珠宝饰物及艺术品;银汞合金用于镶牙;银铜锌合金可用于银焊;银锌合金和银镉合金用于制作高能量的电池。银的化合物用途很广,氯化银、溴化银和碘化银可用于摄影胶片,大约有1/3的银应用于这一方面;碘化银还可用于人工降雨;氧化银可用于玻璃抛光和着色,也可作催化剂和电极板等;四氧化四银用作杀菌剂。硝酸银可用于镀银、制药和催化剂等。由于银具有很强的反光能力、很高的导电及抗腐蚀等性能,所以银经常被镀在玻璃或其他金属表面。可以采用电镀和化学镀两种方法。电解镀银是以银氰配离子为电解液,以银作为阳极,用电解方法将银沉积在其他金属的表面。化学镀银是在碱性溶液中用酒石酸或还原糖使银氨配离子中一价银还原为金属银,沉积于玻璃上,生成光亮的银镜。暖水瓶内表面上镀银是化学镀银的典型例子。

 安全 金属银是无毒的,而它的大多数盐却是有毒的。银的化合物可以被血液循环系统吸收,被还原的银可以沉积在身体的不同组织中,从而导致皮肤和黏液细胞膜的灰色色素沉着,这就是所说的“银质沉着病”。

 (銀) 【异体 古文】 (銀) 【繁体】

拼音:yín 部首: 总笔画:11 部外笔画:6 结构:左右 五笔:QVE 倉頡:OVAV 常用字 

基本释义:

 • yín
 1. 一种金属元素,可以制货币和器皿、电子设备、感光材料、装饰品等:~子。~杯。~牌。
 2. 旧时用银铸成块的一种货币:~币。~锭。~洋。~钱。~圆(亦作“银元”)。~号(规模较大的钱庄)。~行(hāng )。~票。
 3. 像银的颜色:~白。~发(fà)。~河(亦称“天河”、“银汉”)。~样镴枪头(喻表面还不错,实际上不中用,好像颜色如银子的锡镴枪头一样)。
 4. 古同“垠”,边。
 5. 姓。

便捷查询:

”字书法
作者:苏轼
”字书法
作者:颜真卿

银() yín

 1. 金属元素,符号Ag,原子序数47。白色,质软,延展性很大,是热和电的良导体,在空气中不氧化。可用来镀金属器物、镜子和保温瓶的瓶胆。银的合金可以制造货币、日用器皿和装饰物等。通称“银子”、“白银”。
 2. 跟货币有关的:银行丨银根。
 3. 像银子的颜色:银灰色。
 4. 姓。

《康熙字典》释义

 【戌集上】【金字部】

 【唐韻】語巾切【集韻】【韻會】【正韻】魚巾切,𠀤音誾。【說文】白金也。【爾雅·釋器】白金謂之銀。【前漢·食貨志】朱提銀,重八兩,爲一流,直一千五百八十,它銀一流直千。【註】朱提,縣名,出善銀。 又黃銀。【山海經·臯塗之山註】黃銀出蜀中,與金無異,但上石則色白。又【唐書·房𤣥齡傳】賜𤣥齡黃銀帶。 又【寶藏論】銀有十七種,天生牙出銀坑內石縫中,狀如亂絲,色紅者上,入火紫白,如草根者次之。銜黑石者最奇,生樂平鄱陽產鉛之山,一名龍牙,一名龍鬚。生銀出石𨥥中,成片塊,大小不定,狀如硬錫。母砂銀生五溪丹砂穴中,色理赤光。黑鉛銀得子母之氣。此四種爲眞銀。有水銀、銀草、砂銀、曾靑銀、石綠銀、雄黃銀、雌黃銀、硫黃銀、膽礬銀、靈草銀,皆是以藥制成者。丹陽銀、銅銀、鐵銀、白錫銀,皆以藥點化者,皆假銀也。外國四種,新羅銀、波斯銀、林邑銀、雲南銀,𠀤精好。 又水銀。【前漢·劉向傳】水銀爲江海。【桂海虞衡志】邕州丹砂盛處,椎鑿有水銀自然流出。 又烏銀。【本草綱目】𨻰藏器曰:今人用硫黃熏銀,再宿瀉之,則色黑。工人用爲器,養生家以器煑藥,可辟惡。 又姓。【正字通】漢銀木。明正德雞澤知縣銀鏡。 又地名。【公羊傳·昭十一年】會于屈銀。【左傳】【穀梁】作厥憖。 又【集韻】州名。陝西白狄地,北周立銀州。 又【字彙】上聲。【黃香·九宮賦】眄旭歷而銳銀。【註】猶鑽硏。 又【同文鐸】與垠同。【荀子·成相篇】守其銀。 又【字彙補】廉鍔也。【大戴禮】銀手如斷,是卜商之行也。 又【韻補】叶音沿。【楊方·合歡詩】修途曲且險,秋艸生兩邊。黃華如沓金,白華如散銀。

《说文解字》释义

 【卷十四】【金部】 编号:9212  銀,[語巾切 ],白金也。从金艮聲。

百科条目

首字为“银”的词语

 银白 银蟾 银耳 银光 银汉 银行 银丝 银杏 银河系 银艾 银鞍

 银白杨 银榜 银包 银杯 银本位 银笔 银币 银篦 银边 银编 银饼

 银波 银箔 银薄 银蚕 银槎 银缠 银蝉 银场 银钞 银齿 银虫

 银川平原 银船 银床 银错 银大头 银带 银丹 银珰 银刀 银刀军

 银地 银点 银殿 银貂 银牒 银锭 银蚪 银发 银幡 银旛 银绯

 银粉 银符 银缸 银釭 银膏 银根 银根菜 银工 银宫 银钩 银篝

 银骨炭 银瓜 银关 银官 银管 银礶 银柜 银海 银函 银毫 银号

 银河 银荷


首字为“银”的成语


 银样镴枪头 银钩虿尾 银钩铁画 银钩玉唾 银河倒泻 银花火树 银屏金屋

 银瓶素绠 银山铁壁 银样蜡枪头


汉语拼音音节索引 部首检字表 笔画检字表:1-8画9-13画14-16画17-48画 常用字表 通用字表 通用规范汉字表:一级字表二级字表三级字表